Kategóriák
Összehasonlítás
Fizetési megoldás
Hírlevél
Pénznem váltás
Tanúsítvány
SSL Certificate
Shopmania

Látogassa meg a Pc-Line Studio Kft. webüzletet a ShopManian

Vásárlási feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása

Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra.

2. A megrendelések és szerződések hatásköre

A vételi szerződések a Pc-Line Studio Kft. (továbbiakban: Eladó) által ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak a Fogyasztó által történő elfogadásával (megrendelés) magyar nyelven jönnek létre. A Fogyasztó általi megrendelésnek minősül a megrendelés webshop felületen történő leadása, valamint az Eladó teljesítése azzal, hogy a fenti tényt az áru Fogyasztó által történő átvétele igazolja.

 

A Fogyasztó köteles haladéktalanul az átvett csomag tartalmát mennyiségi és típus szerint is megvizsgálni és az esetleges hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított három munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény.

 

Írásbeli kifogás nyújtható be a kiküldött csomag tartalmának hiányosságaival kapcsolatban:

 • Levélben: 1576 Budapest Postafiók 13 vagy a 1148 Budapest, Lengyel u. 30. címen
 • Faxon: 06-1-223-0774 telefonszámon
 • E-mail-ben: webshop@pcline.hu címen.
 •  

A megrendelés megkötött szerződésnek minősül, azt az Eladó elektronikus formában iktatja és a későbbiekben az visszakereshető.

3. Minőségi paraméterek

Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő minőségben szállítja. A honlapon, vagy egyéb az Eladó tulajdonát képező okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek, így azok pontosságáért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, értelemszerűen a Fogyasztó kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval a szemben az adatok pontatlanságát illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél fogva - leginkább viszonyításra alkalmasak. 

4. Szállítás

Az Eladó a Fogyasztó választása alapján továbbítja az árut a Fogyasztó részére. Ha a szállítást az Eladó a megrendelést követő több mint nyolc héten belül nem teljesíti, a Fogyasztó visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat és ezért bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja.

 

Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint például a működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is.

 

A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut vagy ugyanazt az árut egy harmadik fél készletéből. Az Eladó köteles erről a Fogyasztót a lehető leghamarabb tájékoztatni és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

 

Ha az Eladó a fenti okok miatt a megrendelést nem tudja teljesíteni, akkor a Fogyasztó által már átutalt összeget a Fogyasztó egyidejű értesítése mellett a jegybanki alapkamat éves mértékének napokra számított összegével megnövelve a Fogyasztó részére visszautalja.

5. Szállítási költségek

Minden szállítási költség a Fogyasztót terheli. A szállítás a Fogyasztó költségére és kárveszélyére történik. A kárveszély a Fogyasztóra száll, amint a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a szállítmányt. Ha a szállítást a Fogyasztó kérésére elhalasztják, a kárveszély a Fogyasztóra száll a szállítás lehetségessé válásáig.

 

Amennyiben más feltételben nem egyeznek meg a felek, a szállítás eszközét a Fogyasztó választja meg. Szállítási biztosítást csak a Fogyasztó egyértelmű megrendelésére és költségére köt az Eladó. A szállítási károkat azonnal jelezni kell a szállítónak, illetve az Eladó felé három munkanapon belül írásban. A szállításkor egyértelműen észlelhető sérüléseket utóbb - a fenti határidőt követően - az Eladó felé csupán tájékoztató jelleggel közölheti a Fogyasztó, ellenkező esetben az Eladót semmiféle kötelezettség nem terheli.

6. Árak

Az Eladó termékeinek ellenértékét az érvényes árlista szerint kell megfizetni. Az Eladó köteles az elfogadott megrendelésben meghatározott áron a terméket leszállítani, azzal, hogy a tőle független, a termék vételárát befolyásoló körülmények változását a vételárban a Fogyasztó felé érvényesítheti.

 

Az árak magyar forintban vannak meghatározva (HUF) és tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). A szállítási díjat a termékek ára nem tartalmazza, az a Fogyasztó választása szerinti szállítási mód alapján kerül kiszámlázásra. 

7. Fizetési feltételek

Az Eladó köteles a szállításokat készpénzfizetés ellenében, utánvétellel vagy bankkártyás előrefizetéssel mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. 

8. Egyéb körülmények

Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a felek megegyeztek, hogy az érvénytelen intézkedést helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll az érvénytelen intézkedéshez. 

9. Szerzői jog

A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás, még akkor is, ha az idézetként szerepel, csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos. 

10. Jótállás

Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama - amennyiben az Eladó ettől nem tér el és azt külön nem közli a Fogyasztóval - 3-6-12 hónap, amely a termék Fogyasztó részére történő eladás napján kezdődik. Kizárólag azon Fogyasztó, aki közvetlenül az Eladótól szerezte be a terméket élhet jótállási igényével az Eladóval szemben. A vásárlás bizonyításának dokumentumai (számla és jótállási jegy egy-egy példánya) a Fogyasztónál maradnak, különben nem élhet jótállási igényével.

 

A jótállási igényeket rendelet szabályozza. Az Eladó által szállított árukat át kell vizsgálni a szállítást követő három napban. Ha hibát észlelnek, azt azonnal írásban jelezni kell az Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén, az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát vagy kicseréli az árut egy meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon belül.

 

A Fogyasztónál nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek törésnek, szakadásnak, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Fogyasztó tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó következményéiről. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást. A Fogyasztó köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre. A jótállási jegy pontosan szabályozza a jótállási feltételeket.

Szervizünk címe: 1148 Budapest, Lengyel u. 30. Telefon: 06-1-223-0774, E-mail: info@pcline.hu, webcím: www.pcline.hu. 

11. Az esetlegesen felmerülő károkért vagy a termékért való felelősség

Az Eladó kizárólag az általa forgalmazott termékben keletkezett hibákért vállal szavatosságot. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben megvásárolt eszközt gépjárműbe vagy egyéb más eszközbe beépíti, annak egyéb alkatrészeiben, egységeiben, akár a termék használatával összefüggésben keletkezett károkért való felelősséget az Eladó kizárja. (például a beszereléskor felmerülő kár, a motor hibája stb.) Bármiféle kártérítési kötelezettség, vagy más rendelkezésekből származó kártérítési igény, gépjárművekre vonatkozó, illetve egyéb tárgyakban keletkezett, továbbá személyi sérülés folytán előállott anyagi és nem anyagi károkért való felelősséget az Eladó kizárja. Az Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű használatából eredő bárminemű kártérítési kötelezettséget. 

12. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. 

13. Elállási jog

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címek valamelyikére:

 

Postai levélben:

Pc-Line Studio Kft.

1148 Budapest

Lengyel utca 30.

Faxon: 06-1-223-0774 telefonszámra

Elektronikus levélben: webshop@pcline.hu címre

 

Az elállási nyilatkozatot a termékkel együtt küldjük ki. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

14. Területi hatáskör

A Szerződő Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. A teljesítés és a fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó szerződéses kapcsolatból közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a felek az Eladó mindenkori székhelye szerinti, jelenleg a Pesti Központi Kerület Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szerződő Felek fordulhatnak békítető testülethez is:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31 

15. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen ÁSZF rendelkezései 2014. június 13. napjától leadott megrendelések, illetve megkötött szerződések vonatkozásában hatályosak, mindaddig, míg az Eladó a rendelkezéseket nem módosítja. Az Eladó köteles a hatályos ÁSZF rendelkezéseit a honlapján közzétenni. 

16. A webáruház üzemeltetője:

Pc-Line Studio Kft.

1148 Budapest, Lengyel u. 30.

Adószám: 13283377-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-727356 (kibocsátó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11709002-20596523

Telefon: 06-1-223-0774

E-mail: webshop@pcline.hu

Honlap: www.pcline.hu

Adatvédelmi tájékoztató

A Pc-Line Studio Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő elérhetősége

Pc-Line Studio Kft.

1148 Budapest

Lengyel utca 30.

Telefon/Fax: 06-1-223-0774

E-mail: webshop@pcline.hu

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pont.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre

A webshopba vásárlóként a regisztrációt elvégző felhasználók.

A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, úgymint:

Az ügyfél neve

Az ügyfél telefonszáma, E-mail címe

Szállítási cím

Számlázási cím (ha a szállítási címtől eltérő)

Az adatgyűjtés célja

Az ügyfél megrendeléseinek teljesítéséhez és a számla kiállításához szükséges adatok begyűjtése.

 

A webshop meglátogatása során a webshop szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, a felhasználó IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, és azok az oldalak, amelyeket a webshopban a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a webshop eléréséhez használt.

Ezen adatokból csupán a webshop látogatottságára, illetve a webshop eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Ezen adatokat a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tároljuk. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

A webshop használatának megkönnyítése céljából a webshop anonim látogatásazonosítókat, úgynevezett „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a webshop látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A webshop által használt „cookie”-
k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A Pc-Line Studio Kft. munkatársai. 

 

Adatokat sem marketing, sem más célból harmadik fél részére semmiylen körülmények között nem adunk át. 

Az adatkezelés időtartama

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelt termék garancia idejének lejártakor törlésre kerülnek.

A vásárló rendelkezési lehetőségei a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy E-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az alábbi linken olvasható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296318

Vásárlás menete

1. A kategóriákba és az alkategóriákba való belépés után válassza ki a megfelelő terméket és az oldalon lévő "Kosárba tesz" linkre kattintva a terméket a vásárlói kosárba helyezheti.. Néhány termék esetében további jellemzőket is meg kell adnia, mint például a szín vagy méret. A kiválasztást az ár alatt található lenyíló menüből tudja elvégezni. Figyelem: ha nem választ tulajdonságot, akkor a lenyíló menü alapértelmezett tulajdonságával kerül be a termék a kosárba.

 

2. A jobb oldalon látható kosár ikon mellett látható, hogy a kosárban hány tétel van elhelyezve és mennyi a kosárban lévő termékek bruttó értéke.

 

3. Amennyiben az Önnek szükséges összes terméket a kosárba helyezte, akkor kosár ikonra kattintva megnézheti a kosár tartalmát, ahol:

 • módosíthatja a termék mennyiségét
 • törölheti a termékeket egyenként
 • ki is ürítheti a kosarat

 

4. Ha a kosárban az Ön által tervezett összes termék megtalálható, akkor a lap alján lévő MEGRENDELÉS nyomógombra kattintással léphet tovább.

 

5. Vásárlás csak regisztrált felhasználó részére lehetséges, ezért a megrendelés leadásához el kell végeznie a regisztrációt. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • E-mail cím (lehetőleg olyan címet adjon meg, amit rendszeresen használ is.)
 • jelszó
 • telefonszám (lehetőleg mobilszámot adjon meg, mert egyes szállítási módoknál a kézbesítés előtt SMS értesítést küld a rendszer).
 • számlázási adatok
 • szállítási adatok (ha eltérnek a számlázási adatoktól)

Az itt megadott adatokat csak a rendelés teljesítése és a számla kiállítása céljából használjuk és a megrendelt termék garancia idejének lejártakor töröljük. Az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a Vásárlási feltételek oldalon részletesen elolvasható illetve a megrendelés visszaigazoló E-mail csatolt mellékleteként is megkapja.

 

6. A következő oldalon ki kell választania, hogy milyen módon szeretne fizetni. Erre három lehetőség áll rendelkezésére:

 • bankkártyával történő fizetés
 • utánvétes fizetés
 • irodánkban történő készpénzes fizetés

Válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot.

 

7. Az oldalon lefelé görgetve megtalálja a szállítási módokat. Csak azok a módozatok „aktívak”, amelyeknél a kiválasztott fizetési mód elérhető. A különböző szállítási módok összefoglalását a rendelés előtt megtalálja az INFORMÁCIÓK / SZÁLLÍTÁS oldalon.

 

8. Egyes szállítási módoknál ki kell választania azt a helyet, ahol a megrendelt terméket át szeretné venni. (MOL töltőállomás, postahivatal, Pick Pack Pont)

 

8. Ha kiválasztotta az Önnek megfelelő szállítási módot, akkor gördítsen a lap aljára és a TOVÁBB gombbal a következő oldalra lépve ellenőrizheti a megadott adatokat. Amennyiben valamelyik adat nem megfelelő, akkor a „ceruza” segítségével módosíthatja.

 

9. A lapalján egy jelölő négyzetbe való kattintással igazolhatja, hogy elolvasta és megértette az ott felsorolt dokumentumok tartalmát és azokat elfogadja.

 

10. Bankkártyás fizetés esetén az OTP Bank oldalára jut, ahol a szükséges bankkártya adatok megadása után a vételárat kifizethet.

 

11. A megrendelés befejezése után megkapja a visszaigazoló E-mail-t, amely egy automata által küldött levél, ami nem jelenti a szerződés létrejöttét.

Webáruház készítés